Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Weather icon
Stocks icon
Mail icon
Safari icon
Photos icon