Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Photos icon
Safari icon
Mail icon
Stocks icon
Weather icon