Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Stickies icon
Folder open icon
Soundhound icon
Folder icon
Gruml icon