Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Peach icon
Dragonfruit icon
Plum icon
Raspberry icon
Banana icon
Apricot icon
Strawberry icon
Mango icon
Watermelon icon
Clementine icon
Red Apple icon
Blueberry icon
Orange icon
Cherry icon
Pomegranate icon
Grape icon
Lemon icon
Green Apple icon
Passionfruit icon
Yellow Apple icon
Pineapple icon
Pear icon