Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Pear icon
Banana icon
Orange icon
Lemon icon
Blueberry icon
Apricot icon
Cherry icon
Yellow Apple icon
Strawberry icon
Red Apple icon
Peach icon
Passionfruit icon
Dragonfruit icon
Pineapple icon
Green Apple icon
Grape icon
Clementine icon
Plum icon
Watermelon icon
Pomegranate icon
Mango icon
Raspberry icon