Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Lemon icon
Plum icon
Mango icon
Red Apple icon
Pineapple icon
Peach icon
Banana icon
Yellow Apple icon
Watermelon icon
Grape icon
Clementine icon
Strawberry icon
Apricot icon
Orange icon
Raspberry icon
Cherry icon
Passionfruit icon
Pomegranate icon