Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Thumb Down icon
Shopping Bag icon
Coin icon
Cool icon
Folder icon
ThumbsUp icon
Alert icon
Mummy Tux icon
Nerd icon
Star icon
Thumb Up icon
Key icon
Mail icon
Bulb icon
Note icon