Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Strawberry icon
Apricot icon
Clementine icon
Cherry icon
Orange icon
Passionfruit icon
Pear icon
Blueberry icon
Pomegranate icon
Grape icon
Dragonfruit icon
Yellow Apple icon
Pineapple icon
Raspberry icon
Peach icon
Red Apple icon
Plum icon
Banana icon
Green Apple icon
Lemon icon
Watermelon icon
Mango icon