Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Cat icon
Rabbit icon
Yellow Apple icon
Apricot icon
Mango icon
Folder icon
Gingerbread House icon
Watermelon icon
Raspberry icon
Banana icon
Pineapple icon
Red Apple icon