Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Turtle icon
Alligator icon
Shamrock icon
Plus icon
Folder green icon
Flag st patrick icon
Exaile icon
Snake icon
Balloons green icon
Hat tophat icon
Hat bowlhat icon
Preferences desktop wallpaper icon
Shopping Basket icon
Gnome do icon
Shamrock lucky icon
Ghex icon
Crocodile icon
Chart Pie icon