Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Disks icon
Tsclient windows icon
Kiwifruit Illustration icon
Cpu icon
Alacarte icon
Gnome tetravex icon
Gnome server config icon
Gnome panel window menu icon