Logo - Great icons for Win, Mac & Linux
Menu
     
Adventure Map icon
King icon
Sorceress Witch icon
Potion icon
Orc icon
Red matreshka upper part icon
Knight icon
Blue matreshka upper part icon
Spell Book icon
Viking icon
Castle icon
Red matreshka inside icon icon
Helmet.jpg icon
Dragon Egg icon
Monster icon
Blue matreshka inside icon icon
Red matreshka lower part icon
Crystal Shard icon
Blue matreshka icon
Centaur icon
Villager icon
Food icon
Poison Spider icon
Elf icon
Grim Reaper icon
Werewolf icon
Medusa icon
Fairy icon
Blue matreshka lower part icon
Destructive Magic icon
Spell Scroll icon
Treant Tree icon
Item Bag icon
Armor icon
Unicorn icon
Bow Arrow icon
Red matreshka icon
Sword icon